Nov. 13//Shayla & Brett//701 Whaley//Rebecca Hicks Photography